โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
สัมมนาวิชาการ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Open Source Tools for Research

โดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ, ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์, ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ,
ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์, ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน, ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล,
ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา, ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้สมัคร

คำนำหน้าชื่อ / Title *

  นาย / Mr.
  นางสาว / Ms.
  นาง นาง / Mrs.
  อื่นๆ / Others

ชื่อ / Firstname *

นามสกุล / Surname *

ประเภท / Type *

ส่วนงาน *

ตำแหน่ง / Position *

*โปรดระบุ ตำแหน่ง ลักษณะงาน หรือวิชาชีพ
เช่น อาจารย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/การคลัง นักทรัพยากรบุคคล พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

มือถือ / Mobile *

อีเมล์ / Email*