โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
สัมมนาวิชาการ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Open Source Tools for Research

โดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ, ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์, ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ,
ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์, ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน, ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล,
ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา, ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...