โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรม วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น.
และ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. – 13.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนวิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Python Programming for Data Science

โดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ และ ดร. อัคร สุประทักษ์


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...