โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรม วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

Practical Deep Learning in R using Keras

โดย ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ และ ผศ.ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...