โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรม วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

Practical Deep Learning in R using Keras

โดย ผศ.ดร. อนันต์ ศรีสุภาพ และ ผศ.ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

คำนำหน้าชื่อ *

  นาย / Mr.
  นางสาว / Ms.
  นาง นาง / Mrs.
  อื่นๆ / Others

ชื่อ / Firstname *

นามสกุล / Surname *

ประเภท / Type *

*ค่าลงทะเบียน 5,400 บาท

ส่วนงาน *

ตำแหน่ง / Position *

*โปรดระบุ ตำแหน่ง ลักษณะงาน หรือวิชาชีพ
เช่น อาจารย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/การคลัง นักทรัพยากรบุคคล พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น

มือถือ / Mobile *

อีเมล์ / Email*

อาหารที่รับประทาน *