โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013

ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

MOS-Excel 2013

โดย ดร.วุฒิชาติ แสวงผล, นางสาว ศิริพร โรจนโกศล, และ นางสาว สุจิรา รัชตะพงศ์ธร
อบรม 27 - 28 พฤษภาคม 2562 และติวสอบ 31 พฤษภาคม 2562


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...