โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์

อบรม วันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 24

โดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...