โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์

อบรม วันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 19

โดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...