โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013

ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กรุณาเลือกหลักสูตรการอบรมอบรม 7 - 8 ก.พ. 61
ติวสอบ 9 ก.พ. 61


อบรม 26 – 27 ก.พ. 61
ติวสอบ 28 ก.พ. 61

*ยกเลิกการลงทะเบียน

อบรม 7 – 8 มี.ค. 61
ติวสอบ 9 มี.ค. 61


อบรม 14 - 15 มี.ค. 61
ติวสอบ 16 มี.ค. 61