โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง IT405 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

“Digital fabrication of concrete materials:
From computer model to real structure”

โดย Prof. Raissa Ferron


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...