โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์

อบรม 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา

หลักสูตร การออกแบบ และจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 17

โดย ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...