ระบบประเมินความพึงพอใจ
"หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity) รุ่นที่ 3"

วันที่ 10 ต.ค.-31ต.ค. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา


คำอธิบาย : แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ขอความกรุณาท่านช่วยตอบให้ครบ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ท่านได้รับข่าวสาร กิจกรรม/โครงการ จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ด้านบริการวิชาการ ของคณะ ICT หรือไม่*

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการ

โดยระดับความพึงพอใจ เป็นดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด
4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = ไม่พึงพอใจ
1 = ไม่พึงพอใจมากที่สุด
ด้านวิทยากร *
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
1. การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
 
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการบรรยาย
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการบรรยาย
 
3. การสอนให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือถ่ายทอดต่อได้
3. การสอนให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือถ่ายทอดต่อได้
 
4. การตอบข้อซักถาม
4. การตอบข้อซักถาม
ด้านผู้ช่วยวิทยากร *
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. การอธิบายและตอบข้อซักถาม
1. การอธิบายและตอบข้อซักถาม
 
2. การเอาใจใส่และให้คำแนะนำ
2. การเอาใจใส่และให้คำแนะนำ
ด้านเนื้อหาและการนำไปใช้*
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. ความน่าสนใจของเนื้อหา
1. ความน่าสนใจของเนื้อหา
 
2. ความมีประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่ได้รับ
2. ความมีประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่ได้รับ
 
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
3. การนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ด้านการดำเนินการ*
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
สถานที่และอุปกรณ์
สถานที่และอุปกรณ์
 
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
 
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
 
อาหารและเครื่องดื่ม
อาหารและเครื่องดื่ม
 
วันและเวลาในการจัด
วันและเวลาในการจัด
ด้านระบบสารสนเทศการลงทะเบียน*
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. ระบบใช้งานง่าย
1. ระบบใช้งานง่าย
 
2. ข้อมูลในระบบถูกต้อง และตอบสนองได้รวดเร็ว
2. ข้อมูลในระบบถูกต้อง และตอบสนองได้รวดเร็ว
 
3. การแสดงผลเหมาะสมกับหน้าจอ
3. การแสดงผลเหมาะสมกับหน้าจอ
ด้านการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ *  (View Poster Click Here!)
  ประเด็นความคิดเห็น  
5
4
3
2
1
 
1. การจัดวางตำแหน่งของภาพน่าสนใจ สะดุดตา
1. การจัดวางตำแหน่งของภาพน่าสนใจ สะดุดตา
 
2. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
2. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
 
3. การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3. การเลือกใช้สีมีความเหมาะสมกับเนื้อหา

ส่วนที่ 3 ด้านการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

  ระดับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ  
5
4
3
2
1
 
ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการครั้งนี้
ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการครั้งนี้
 
หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการครั้งนี้
หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการครั้งนี้

ท่านมีความ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้หรือไม่

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ สิ่งที่ควรปรับปรุง

ท่านสนใจ หรือ อยากให้คณะ ICT จัดการอบรมหลักสูตรใดเพิ่มเติมบ้าง

โปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม