ระบบประเมินความพึงพอใจ
"หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Skill Development in Cybersecurity) รุ่นที่ 1"

วันที่ 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา
ขณะนี้ระบบปิดรับข้อคิดเห็นค่ะ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล


จบการทำงาน