การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel (Data Analysis and Dashboard with Excel)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...