โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร CompTIA Sec+ (ประเภทอบรมพร้อมสอบ Certificate)

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน - Please fill this form

Personal Information

ประเภท / Type *

*ค่าลงทะเบียน ... บาท
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
(เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการยกเว้น ตามกฏหมายมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร)

คำนำหน้าชื่อ / Title  *

  นาย / Mr.
  นางสาว / Ms.
  นาง / Mrs.
  อื่นๆ / Others

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *

มือถือ / Mobile *

อีเมล์ / Email *

เคยเข้าร่วมกิจกรรม / Have you ever participated in an activity by Academic Services and Technology Transfer Division? *