หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist) หรือ DGA 309 รุ่นที่ 2 (ปีงบประมาณ 2567)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...