โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” วิชา DATA SCIENCE AT THE SPEED OF THOUGHT: GPU Accelerated Data Science with RAPIDS.AI:- cuDF / cuCIM accacelerating Pandas/Scikit-Image API


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...