โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “MUICT-AST The Series ที่สุดแห่งปี 2567” วิชา Fundamental of 3D Computer Graphic elements and Introduction to Free Digital Content Creation Software, Blender


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...