โครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง "ChatGPT in the Age of Data Science and Data Analysis with Python"


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...