โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานการใช้แอปพลิเคชัน Spline3D เพื่อการสร้างห้องสามมิติที่สามารถเดินสำรวจได้ (Spline3D - Build and explore your room!)


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...