โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” รุ่นที่ 2


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...