อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมความรู้พื้นฐานการทำงานกับ 3D Data ด้วยโปรแกรม Blender (อบรม Online)

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน - Please fill this form

Personal Information

คำนำหน้าชื่อ / Title  *

  นาย / Mr.
  นางสาว / Ms.
  นาง / Mrs.
  อื่นๆ / Others

ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) *

ประเภท / Type *

*ค่าลงทะเบียน บาท

มือถือ / Mobile *

อีเมล์ / Email *


ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน / Receipt Information *

*กรุณาระบุข้อมูลในใบเสร็จให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อออกใบเสร็จแล้วจะไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้
ตัวอย่าง :
นายสมปอง ซื่อตรง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าให้ไว้โดยตรงในขณะที่ลงทะเบียนเข้าอบรมหรือรับบริการทางวิชาการ เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท ตำแหน่งงาน ช่วงอายุ ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการอบรมหรือบริการทางวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและการดำเนินการจัดการอบรมหรือการบริการทางวิชาการต่อไป ทั้งนี้ ข้าพเจ้าอาจเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยแจ้งให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบเป็นหนังสือ การเพิกถอนความยินยอมของข้าพเจ้าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการไปแล้ว