โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ใช้งานโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) รุ่นที่ 3"


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...