โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint ”


ขณะนี้ระบบปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ
The regstration system is closed now ...